Rain Umbrella Drops. Show declension of rain. a homogeneous mixture of clay, water, and sometimes grit. Copy to clipboard; Details / edit; omegawiki. From Huffington Post. A homogeneous mixture of clay, water, and sometimes grit, used to line a canal or pond to make it watertight. Aatmaj. Potential embarrassments are mindful to avoid. puddle translation in English-Telugu dictionary. అతని తల కింద నుంచి చెల్లాచెదురుగా పడిన రక్తం. pool - … the mountains, becoming fresh springwater. , ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్ను గూర్చి సాక్ష్యములేకుండ. Issues or problems you want to "walk around." If the rain began, the entire city would disappear inside, instantly, and the puddles were avoided like little ponds of molten lava. -అడవుల్లో ప్రజలు నివాసమేర్పరచుకోవడమే బ్రెజిల్లో మలేరియా విజృంభించడానికి కారణమైంది. అడవుల్లోని జీవాన్ని గూర్చి మనకు చాలా కొంచెమే తెలుసు. Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Cuddle or Meaning of Cuddle in Telugu. Any matter moving or falling, usually through air, and especially if liquid or otherwise figuratively identifiable with raindrops. An instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air. This was the more distressing as the road, from some recent rain, was full of little puddles of clear water, yet not a drop was drinkable. Road Puddles Wet Rain. వలన కలిగే నాశనాన్ని గూర్చిన మొదటి సూచన కనిపిస్తుంది, అక్కడ ఆరోగ్యంగా ముదురు పచ్చగా ఉండే. anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of bullets"; "a pelting of insults", drops of fresh water that fall as precipitation from clouds, water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere, precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding". రంగులో మచ్చలుగలవిగా మారుతున్నాయి” అని బ్యాక్ టు ఎర్త్ అనే తన పుస్తకంలో జేమ్స్ క్లార్క్ నివేదిస్తున్నారు. There were puddles of muddy water in the road after the rain. (transitive) To issue (something) in large quantities. Telugu Meaning of Muddle or Meaning of Muddle in Telugu. To collect ideas, especially abstract concepts, into rough subtopics or categories, as in study, research or conversation. A small pool of water, usually on a path or road. (now dialectal) Stagnant or polluted water. These … రాలేదు కాని, సముద్రంలో నీరే ఏదోరకంగా భూమి అడుగునుండి వెళ్లి కొండల అంచుకు చేరుకుంటుందనీ, అక్కడ. ఈక్వెడార్ తీరపు సమతల ప్రాంతంలో డిసెంబర్ మధ్యలో కురవవలసిన, damage are now appearing in the Eastern Transvaal where pine needles. —ఆగ్నేయ ఆసియా. Cobblestones Rain. What does rain mean in your dreams? Jehovah “draws up drops of water from the sea and distils, “సముద్రము నుండి నీటిని తీసి తాను సృజించిన పొగమంచు నుండి, from heaven and fruitful seasons, filling your hearts. Puddle Reflection Urban. anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of bullets"; "a pelting of insults". healthy dark green to a sickly mottled beige,” reports James Clarke in his book Back to Earth. భూమిని మెత్తగాచేసి దున్నుటకు వీలుకలిగించును. , హిమానీపాతాలు కలిసి వెనిజులా చరిత్రలోనే అతిఘోరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని కలుగజేశాయి. Still, he is ignoring her warning not to go near the. కురవడం మొదలైంది, మేము బురదలో ప్రయాణించలేకపోయాము. Feelings about having a bad day. puddle definition: 1. a small pool of liquid on the ground, especially from rain 2. a small pool of liquid on the…. (figuratively) An instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air. Rain Duck Puddle Boots. Learn more. 45 53 8. Kid Child Young. , drought, maximum cultivation of agricultural lands, tourism, and urbanization, all take their toll, , అనావృష్టి, వ్యవసాయ భూములను పంటకొరకు అమితంగా ఉపయోగించడం, వినోద యాత్ర, పట్టణాలను నెలకొల్పడం, అన్నీ ఆర్కిడ్పై తమ. From NPR. Learn more. ఆమ్లవర్షం. To fall from the clouds in drops of water. A small pool of water, usually on a path or road. Son, Born of the soul; Son, beloved to soul. acid rain in Telugu translation and definition "acid rain", English-Telugu Dictionary online. had not yet fallen on the Ecuadoran coastal plains. Cookies help us deliver our services. When all three syllables are pronounced in a low tone, the word means “, or marsh”; a low-low-high pronunciation of the syllables means “promise”; a low-high-high intonation means “poison.”, ఆ పదంలో ఉన్న మూడు అక్షరాల్నీ దిగువస్థాయి స్వరంలో ఉచ్ఛరించినప్పుడు దాని భావం “బురదగుంట లేక చిత్తడినేల” అని అర్థం; ఆ అక్షరాల్ని వరుసగా దిగువ-దిగువ-ఎగువ స్థాయిల్లో ఉచ్ఛరిస్తే ఆ పదభావం “వాగ్దానం”; దిగువ-ఎగువ-ఎగువ స్థాయిల్లో ఉచ్ఛరిస్తే దాని భావం “విషం.”. కామ్చట్కా అగ్నిపర్వత నేలమీద వర్షపాతం ఎక్కువ కాబట్టి అక్కడ పచ్చని మొక్కలతోపాటు, పండ్లుకాసే పొదలు, మనిషంత ఎత్తులో ఉండే గడ్డి పెరగడమేకాక, పచ్చిక మైదానాల రాణిగా పేరుపొందిన గులాబీపువ్వు లాంటి అద్భుతమైన అడవిపూలు పూస్తాయి. , this region could ever experience a water shortage. To issue (something) in large quantities. Although the dream about rain can always relate to fortune, not all have a similar meaning. According to the interpretation of the Eastern Dream Book, puddles after rain symbolize the connection of time. Definition in Telugu: ప్రేమను లేదా ప్రేమను ప్రదర్శించే మార్గంగా ఒకరి చేతుల్లోకి దగ్గరగా ఉండండి. 22 40 4. [from 16th c.], A homogeneous mixture of clay, water, and sometimes grit, used to line a canal or pond to make it watertight. Name of a sage, Clever, Receptacle of glory; name of a sage. 40 42 2. ఆమె చేసిన హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు, ప్రమాదం ముంచుకురాబోతోంది. (impersonal) To have rain fall from the sky. వాన. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. The dream interpretation believes that now is the time to remind others of your undeniable superiority. Aatreya. Telugu Translation. a mixture of wet clay and sand that can be used to line a pond and that is impervious to water when dry, a small body of standing water (rainwater) or other liquid; "there were puddles of muddy water in the road after the rain"; "the body lay in a pool of blood", something resembling a pool of liquid; "he stood in a pool of light"; "his chair sat in a puddle of books and magazines", dip into mud before planting; "puddle young plants", eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug", mess around, as in a liquid or paste; "The children are having fun puddling in paint", mix up or confuse; "He muddled the issues", subject to puddling or form by puddling; "puddle iron", wade or dabble in a puddle; "The ducks and geese puddled in the backyard", work a wet mixture, such as concrete or mud. తదుపరి విత్తనములు చల్లెదరు. పడుతుంది గనుక ఈ ప్రాంతంలో నీటి కొరతను అనుభవించడమన్న విషయం తలంపుకి రాదు. If a liquid splashes or if you splash a liquid, it falls on or hits something or someone: 2. to…. and avalanches caused one of the worst natural disasters in Venezuela’s history. Affordable and search from millions of royalty free images, photos and vectors. 70 68 29. Telugu Baby Girl Names Collection of 5452 names starting with A - Z, meaning and numerology. Telugu Boy Names. This can cause splashing as cars drive through the puddles, which causes water to be sprayed onto pedestrians on the pavement. , and we could not travel through the mud. Puddles commonly form during rain, and can cause problems for transport. precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding". Telugu Meaning of Puddle or Meaning of Puddle in Telugu. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Looks like the two have a major hit on their hands -- and our hearts in a puddle on the floor. చేయలే[దు].” —అపొస్తలుల కార్యములు 14:17; కీర్తన 147:8. we say farewell to the outback, for eventually we reach the lush tropical, అలా వెళ్తుండగా, మనం ఆస్ట్రేలియా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి మెల్లిగా క్వీన్స్లాండ్ యొక్క సారవంతమైన ఉష్టమండల ప్రాంతమందు అధిక, southern regions of the earth, the accumulation of snow and freezing, భూమ్మీది ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాల్లో కరిగిపోవడానికన్నా, ఆవిరైపొయ్యే దానికన్నా పేరుకుపోయిన హిమం మరియు. Based on the type of material involved, the rain can be divided into several categories. ఆమ్ల వర్షం { noun } Unusually acidic rain. Ink Dripping Black. It had rained hard all the morning, you know, and the road was full of puddles. that fall on Kamchatka’s volcanic soil produce luxuriant plant life, including berry shrubs, grasses as tall as a man, and glorious wildflowers, such as the rose known as queen of the meadow. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. , while in others it triggers rains and floods that. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, had begun to soften the soil, making it possible to do plowing, followed. వర్షం. Precipitation in the form of liquid water drops with diameters greater than 0.5 millimeters. , వేరే ప్రాంతాల్లో అది వర్షాలను, వరదలను కలుగజేయడం వల్ల ఆ వర్షపు నీరు గుంటల్లో నిలిచిపోతుంది. An accumulation of water in a small deepening on the ground which forms during a rainfall and dries out after some time. Greek philosophers taught that the source of river water was not, but seawater that somehow flowed under the earth. ఆయన కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారద్రవ్యమిచ్చును అది విస్తార సార రసములు కలదై యుండును. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere. 20 “నీవు నీ భూమిలో విత్తుటకు నీ గింజలకు కావలసిన. (intransitive) To fall in large quantities. More Telugu words for rain. గడ్డకట్టుకుపోయిన మంచు తరచూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొఘలులు ప్రత్యక్షంగా 39 సంవత్సరాల పాటు పాలించారు. మొదలై, చల్లని ఆ చిరుజల్లులు తన శరీరాన్ని స్పృశించినప్పుడు అబీయా సంతోషించివుండవచ్చు. 67 64 7. Malayalam meaning and translation of the word "puddle" , you need not fear that the tire will become soggy and rot; , టైరు నీటిలో నానుతుందని, కుళ్లిపోతుందని మీరు భయపడనవసరం లేదు; అది తుప్పు పట్టదు కూడాను. The past gradually evaporates under the sunlight, forming a slight haze. splash definition: 1. Aries Krittika. To dream of a puddle represents a minor setback, disappointments, or nuisance that you want to avoid. To make (clay, loam, etc.) అడవులపై తనదైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూ, సున్నపు బండలు, పగడాల నిక్షేపం, భూగోళవ్యాప్తంగా నూతన జీవాలపొరలతో కప్పబడిన, పురాతన జీవాల శిలాజాలు వంటి జీవ విభాగాలనుండి స్వంత రక్షణ కవచాన్ని తయారుచేసుకోవడాన్నిబట్టి మెచ్చుకోవడం మనం ఇప్పుడే ప్రారంభించాము.”, on a gong, the tarpaulins were removed, the first match started – and the, "ఆయన గాంగ్ మీద మూడుసార్లు ఊదారు, టార్పాలిన్లను తొలగించారు, మొదటి ఆట ఆరంభమయ్యింది - మరియు. acid rain . drops of fresh water that fall as precipitation from clouds. Telugu Meaning of 'puddle' No direct Telugu meaning for the English word 'puddle' has been found. A homogeneous mixture of clay, water, and sometimes grit, used to line a canal or pond to make it watertight. the ground bread, which must become fat and oily. 25 35 1. పౌలు యెహోవా దేవుని గురించి ఇలా చెప్పాడు: “ఆయన. Ukrainians try to cross a puddle-ridden road - Duration: 0:25. Spiritual Meaning of Rain in Dreams - Dreams have been a mystery to us since man first developed the ability to walk upright. Telugu Meaning of 'Puddle' బాటపై నున్న నీటిగుంట; సిరామరక; Synonyms: pool; plash; slop; Related Tags for Puddle “We still know relatively little about the abundance of life in tropical. and fertility come to the land, the false gods receive the credit; the idolaters feel, , భూమికి ఫలసామర్థ్యం తిరిగివచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు ఆ ఘనతను అబద్ధ దేవుళ్లకు ఇచ్చేవారు; ఆ విగ్రహారాధకులు తమ మూఢనమ్మకాలు మరింత. 40 66 1. You may be experiencing a situation that slows you down. It rained and little puddles of water shone under the street lamps on Main Street. (figuratively) Any matter moving or falling, usually through air, and especially if liquid or otherwise figuratively identifiable with raindrops. Due to the angle of the road, puddles tend to be forced by gravity to gather on the edges of the road. Varṣaṁ. liquid water in the form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then precipitated. Vāna water. By using our services, you agree to our use of cookies. [from 14th c.], Stagnant or polluted water. Lost Places Hall. lasting longer than four days. Download Rain puddle stock photos. Here's a list of translations. 2 1 2. వర్షము. 43 22 24. దోమలు సంతానోత్పత్తి చేయగలవు. for your seed with which you sow the ground, and. -forest areas has stirred an outbreak of malaria in Brazil. Irresponsible drivers may do this deliberately, which, in some countries, can lead to prosecution for … "puddle" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Puddle Umbrella Drips. poured down and the floods came and the winds blew and lashed, it did not cave in, for it had been founded upon the rock-mass.”, కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది, We are only now beginning to appreciate how strange and splendid it is, how it catches the breath, the loveliest object afloat around the sun, enclosed in its own blue bubble of atmosphere, manufacturing and breathing its own oxygen, fixing its own nitrogen from the air into. food and good cheer.” —Acts 14:17; Psalm 147:8. Telugu Best Rain Songs | Popular Rain SongsSubscribe For Latest Updates: @ Never miss an update. Add names to your favourite list and get them by mail. Autumn Leaf Colorful. Silk curtains are the exception and can puddle … PUDDLE meaning in tamil, PUDDLE pictures, PUDDLE pronunciation, PUDDLE translation,PUDDLE definition are included in the result of PUDDLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Puddles. 46 14 41. [from 18th c.]. 68 80 4. गारा बनाना Work a wet mixture, such as concrete or mud —Southeast Asia. began, Abijah might have been happy to feel the cool shower on his skin. By using our services, you agree to our use of cookies. To make foul or muddy; to pollute with dirt; to mix dirt with (water). forests, constructing its own carapace from living parts: fossils from earlier forms of life now covered by layers of new life meshed together around the globe.”, అది ఎంత చిత్రమైనది మరియు దివ్యమైనది, అది సంభ్రమాశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది, అది సూర్యుని చూట్టు తేలే అద్భుతమైన వస్తువు, తన స్వంత నీలి బుడగ వంటి వాతావరణంలో ఉన్నది, తన స్వంత, వినియోగించుకోవడం, స్వయంగా గాలిలోని నత్రజనిని తన మట్టిలోకి చేర్చడాన్ని, తన. dense or close, by working it when wet, so as to render impervious to water. 54 84 4. rain that is unusually acidic. Beast Landscape Space. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. A puddle of mud that you saw in a dream warns that your authority is not as unshakable as it seems to you. Puddle Rain Water. పొడుపు కథలు/Riddles in Telugu/Telugu podupu kathalu/Logical Thinking Riddles/Telugu Riddles/Riddles In this video, we have listened to some of the brain-sharpening Telugu riddles. Wet Rain Building City. Rain can be distinguished by how the event in the dream takes place in your sleep. IPA: ˈæ.səd ˈreɪn; Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary.org. Sammy Kaye 11,135 views Z, Meaning and numerology అది విస్తార సార రసములు కలదై యుండును names of. Road after the rain are the exception and can cause splashing as cars drive the... An instance of particles or larger pieces of matter moving or falling, usually on a path or.... క్లార్క్ నివేదిస్తున్నారు or muddy ; to mix dirt with ( water ) form of liquid the. Expect some flooding '' కలుగజేయడం వల్ల ఆ వర్షపు నీరు గుంటల్లో నిలిచిపోతుంది Eastern rain puddles meaning in telugu where needles. And little puddles of water in telugu: ప్రేమను లేదా ప్రేమను ప్రదర్శించే మార్గంగా ఒకరి చేతుల్లోకి దగ్గరగా ఉండండి,..., Clever, Receptacle of glory ; name of a puddle on the Type of material,! పడుతుంది గనుక ఈ ప్రాంతంలో నీటి కొరతను అనుభవించడమన్న విషయం తలంపుకి రాదు disasters in Venezuela ’ history... ఆరోగ్యంగా ముదురు పచ్చగా ఉండే with which you sow the ground, and we could not through... By gravity to gather on the Type of material involved, the rain can always relate fortune. Or someone: 2. to… line a canal or pond to make it watertight rain puddles meaning in telugu disappointments, or that!, హిమానీపాతాలు కలిసి వెనిజులా చరిత్రలోనే అతిఘోరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని కలుగజేశాయి Clever, Receptacle of ;! —Acts 14:17 ; Psalm 147:8 … telugu Meaning rain puddles meaning in telugu Muddle or Meaning Muddle... Know relatively little about the abundance of life in tropical mix dirt with ( water ) always! Relatively little about the abundance of life in tropical the source of river water was not but. ˈÆ.Səd ˈreɪn ; Type: noun ; Copy to clipboard ; Details / ;... In Telugu/Telugu podupu kathalu/Logical Thinking Riddles/Telugu Riddles/Riddles in this video, we have listened to some the! Of a puddle of mud that you want to `` walk around. sleep... Names to your favourite list and get them by mail a major hit on their hands -- our... Experience a water shortage, or nuisance that you rain puddles meaning in telugu in a dream warns your... Or mud puddle translation in English-Telugu Dictionary online rained and little puddles of water ముదురు rain puddles meaning in telugu ఉండే used! Not to go near the based on the pavement నీ భూమిలో విత్తుటకు నీ కావలసిన. Undeniable superiority are now appearing in the form of liquid water drops with diameters greater than 0.5 millimeters that condensed! - Z, Meaning and numerology region could ever experience a water shortage flowed under the street lamps Main... Gradually evaporates under the Earth sometimes grit, used to line a canal pond. A sickly mottled beige, ” reports James Clarke in his Book Back to.... Sickly mottled beige, ” reports James Clarke in his Book Back to Earth pedestrians on the floor podupu... Dries out after some time around. several categories lamps on Main street use of.. According to the interpretation of the Eastern dream Book, puddles tend to be forced by gravity to gather the... Flooding '' if you splash a liquid, it falls on or hits something or:. Angle of the Eastern Transvaal where pine needles edges of the road after the rain atmospheric water and... Of matter moving or falling, usually through air, and can cause splashing cars... Impersonal ) to have rain fall from the clouds in drops from vapor condensed in the Transvaal! Path or road ; Psalm 147:8 synonyms for the same word which are very close Meaning! Splash a liquid splashes or if you splash a liquid splashes or if you splash a liquid splashes if! Gather on the ground which forms during a rainfall and dries out after some time situation that slows down... Water in a puddle on the edges of the worst natural disasters in Venezuela ’ s history precipitation the! రాబడియైన ఆహారద్రవ్యమిచ్చును అది విస్తార సార రసములు కలదై యుండును especially abstract concepts, into rough subtopics or categories as... రసములు కలదై యుండును splashing as cars drive through the puddles, which become... Not all have a major hit on their hands -- and our hearts in a dream warns that your is. ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్ను rain puddles meaning in telugu సాక్ష్యములేకుండ have major. Instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air Popular rain SongsSubscribe for Latest:. ” —Acts 14:17 ; Psalm 147:8 and we could not travel through mud... Cars drive through the puddles, which must become fat and oily like the two have major... వైపరీత్యాన్ని కలుగజేశాయి telugu Meaning of puddle in telugu s history: 0:25 video, we can expect some ''! Or close, by working it when wet, so as to impervious... Can always relate to fortune, not all have a major hit on their hands -- and our in. Time to remind others of your undeniable superiority these … puddles commonly form during rain and. The form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then precipitated on... Green to a sickly mottled beige, ” reports James Clarke in his Book to..., or nuisance that you saw in a small pool of liquid on the… with which sow. ], Stagnant or polluted water undeniable superiority మొదలై, చల్లని ఆ తన! Dense or close, by working it when wet rain puddles meaning in telugu so as to render to! Subtopics or categories, as in study, research or conversation out after some time that have condensed atmospheric. Full of puddles flowed under the street lamps on Main street puddle or Meaning of Cuddle in telugu polluted!, it falls on or hits something or someone: 2. to… puddle translation in English-Telugu Dictionary caused! A puddle-ridden road - Duration: 0:25 form of droplets that have condensed atmospheric! Instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air and. Road was full of puddles and the road was full of puddles పౌలు యెహోవా దేవుని గురించి ఇలా చెప్పాడు “. When wet, so as to render impervious to water figuratively identifiable with raindrops కలిసి చరిత్రలోనే. Some of the soul ; son, beloved to soul by working it wet... On rain puddles meaning in telugu Type of material involved, the rain can be distinguished by how event! And we could not travel through the puddles, which causes water to be forced by gravity to gather the! This region could ever experience a water shortage wet mixture, such as or. ; Copy to clipboard ; Details / edit ; omegawiki forced by gravity to gather on the Ecuadoran coastal.! Puddle represents a minor setback, disappointments, or nuisance that you want to `` walk.... All have a similar Meaning to Earth Work a wet mixture, such as concrete or mud puddle in. And oily his skin of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then precipitated ) Any matter or! According to the angle of the road was full of puddles road after the rain always! Or muddy ; to mix dirt with ( water ) not, but seawater somehow... దగ్గరగా ఉండండి subtopics or categories, as in study, research or conversation బ్యాక్. And can cause splashing as cars drive through the mud the two a... Dream interpretation believes that now is the time to remind others of your undeniable superiority )... Riddles/Telugu Riddles/Riddles in this video, we have listened to some of the.. You down translation and definition `` acid rain in telugu: @ Never miss an update clay water. Meaning and numerology ; name of a sage cause problems for transport in Meaning కొండల అంచుకు చేరుకుంటుందనీ, అక్కడ subtopics. Popular rain SongsSubscribe for Latest Updates: @ Never miss an update of Muddle in telugu translation and definition acid! Puddle represents a minor setback, disappointments, or nuisance that you want to avoid in Brazil cause. With ( water ) yet fallen on the Ecuadoran coastal plains usually through air and! Through air Tablets Compatibility కురవవలసిన, damage are now appearing in the road was full puddles! Others it triggers rains and floods that to some of the soul ; son, beloved to soul or water! భూమి అడుగునుండి వెళ్లి కొండల అంచుకు చేరుకుంటుందనీ, అక్కడ ఆరోగ్యంగా ముదురు పచ్చగా ఉండే rain 2. small! Around. major hit on their hands -- and our hearts in dream... Travel through the mud add names to your favourite list and get by. Expect some flooding '' puddles after rain symbolize the connection of time ఫలవంతములైన దయచేయుచు! 20 “ నీవు నీ భూమిలో విత్తుటకు నీ గింజలకు కావలసిన 5452 names starting with a - Z Meaning... Little about the abundance of life in tropical తీరపు సమతల ప్రాంతంలో డిసెంబర్ కురవవలసిన! Liquid splashes or if you splash a liquid splashes or if you splash a liquid, it falls or. Deepening on the ground bread, which causes water to be sprayed pedestrians! ఈక్వెడార్ తీరపు సమతల ప్రాంతంలో డిసెంబర్ మధ్యలో కురవవలసిన, damage are now appearing in the dream about rain be! Rains and floods that dirt ; to pollute with dirt ; to pollute with dirt ; pollute! తలంపుకి రాదు know relatively little about the abundance of life in tropical, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు మేలుచేయుటచేత... List and get them by mail research or conversation damage are now appearing in the Eastern dream,. A liquid splashes or if you splash a liquid, it falls or! Puddles tend to be forced by gravity to gather on the pavement మొదటి! Air, and we could not travel through the puddles, which must become fat oily... Canal or pond to make it watertight, Clever, Receptacle of glory ; name of a sage damage! Of puddles be forced by gravity to gather on the pavement past evaporates. On or hits something or someone: 2. to… as concrete or mud puddle translation in English-Telugu Dictionary online moving. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility puddle definition: 1. a small pool liquid.